Warunki konkursu na najlepszą pracę doktorską

w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej

Zgodnie z uchwałą Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznawania dyplomów im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej ogłaszany jest co roku konkurs.

Wnioski zgłaszają polskie jednostki geograficzne (wydziały, instytuty) nadające stopnie doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane przez Zespół ds. dyplomu im E. Romera powołany w danej kadencji przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz z rozprawą i opinią promotora na adres Komitet Nauk Geograficznych PAN (ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa) w terminie do 25 marca każdego roku. Jednostka geograficzna może złożyć wniosek o nadanie dyplomu tylko jednej rozprawie doktorskiej.

Warunki, które musi spełniać zgłoszenie do konkursu są następujące:

1. rozprawa doktorska obejmuje problematykę geograficzną,

2. autor rozprawy nie przekroczył 35-go roku życia w danym roku kalendarzowym,

3. publiczna obrona pracy doktorskiej została obroniona w roku poprzedzającym nadanie dyplomu,

4. rozprawa przedstawiona jest w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją lub jako publikacja,

 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- tytuł pracy w pełnym brzmieniu;

- datę uzyskania stopnia doktora;

- imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania autora pracy;

- stopień lub tytuł naukowy promotora pracy;

- wykaz materiałów składających się na kompletna pracę.