Ogólnopolska baza wykładowców

Komitet Nauk Geograficznych PAN wspiera mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy polskimi ośrodkami geograficznymi. W tym celu została utworzona baza wykładowców, którzy gotowi są prowadzić wykłady poza rodzimymi ośrodkami. Poniżej znajdują się propozycje tematów 15-godzinnych wykładów do wykorzystania przez wszystkie akademickie ośrodki geograficzne w Polsce. Baza jest otwarta i zapraszamy następnych wykładowców do zgłaszania swoich propozycji. Ośrodek zapraszający pokrywa koszty podróży i pobytu wykładowców w swoim ośrodku.

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii w Krakowie:

 

Środowisko i człowiek w klimacie monsunowym prof. dr hab. Roman Soja
Wybrane problemy demograficzne Polski i świata dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Geografia wojenna dr Piotr Wilczyński
Bogactwa naturalne świata dr Piotr Wilczyński
Energia i kryzys energetyczny dr Piotr Wilczyński

 

Wykłady audytoryjne:

Ilościowe i jakościowe metody prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych, czyli jak opracować poprawna mapę statystyczną, diagram i wykres dr inż. Witold Warcholik
Od GPS do GNSS, czyli GPS, GLONASS, GALILEO – funkcjonowanie, metody, dokładności, zalety i wady nawigacyjnych systemów satelitarnych dr inż. Witold Warcholik
Od kopczyków do DEM, czyli metody prezentacji ukształtowania terenu na mapie dr inż. Witold Warcholik

 

Wykłady, zajęcia w terenie:

Na średniowiecznym Rynku Krakowskim – zajęcia w MHK Podziemia Rynku Krakowskiego dr inż. Witold Warcholik
Ulicami okupowanego Krakowa 1939-1945 – zajęcia w MHK Fabryka Schindlera dr inż. Witold Warcholik
Krakowskimi śladami Stanisława Wyspiańskiego – zajęcia na terenie Krakowa (Pawilon Wyspiański 2000, Klasztor Franciszkanów, Fara Mariacka, Muzeum S. Wyspiańskiego) dr inż. Witold Warcholik

 

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego:

 

Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
Znaczenie agroturystyki i turystyki wiejskiej dla mieszkańców wsi oraz lokalnych społeczności w Polsce dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
Cyberprzestrzeń w badaniach geograficznych dr Wojciech Retkiewicz
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych dr Tomasz Napierała
Komunikacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej dr Monika Mularska-Kucharek
Metropolie, metropolizacja, obszary metropolitalne dr Bartosz Bartosiewicz

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi w Toruniu:

 

Rolnictwo jako przedmiot badań przestrzennych dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
Miastocentryczny model gospodarki świata prof. dr hab. Daniela Szymańska
Dynamika populacji ludzkiej a zasoby naturalne prof. dr hab. Daniela Szymańska
Urbanizacja na świecie (procesy i struktury urbanizacji na świecie prof. dr hab. Daniela Szymańska
Odnawialne źródła energii (OZE) w rozwoju miast i regionów prof. dr hab. Daniela Szymańska
Geografia gleb Polski dr Marcin Świtoniak
Pedoarcheologia dr Maciej Markiewicz
Paleopedologia dr Michał Jankowski
Lasy Polski dr inż. Piotr Sewerniak
Gleby zasolone w Polsce dr Piotr Hulisz
Gleby terenów miejskich dr Przemysław Charzyński
Turystyka medyczna. Uwarunkowania, stan i perspektywy dr Adrian Lubowiecki-Vikuk

 

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi:

 

Kriosfera, przedmiot i zakres: wiedza, niewiedza, nieporozumienia dr hab. Wojciech Dobiński
Wieloletnia zmarzlina, jak ją znamy dzisiaj? i jej miejsce w naukach o Ziemi dr hab. Wojciech Dobiński
Postindustrialne dziedzictwo kulturowe Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla turystyki europejskiej: nadzieje i wyzwania dr Marzena Lamparska

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji:

 

Tropiki i człowiek Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Kriosfera i zmiany klimatu Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Antarktyda – niezwykły kontynent Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński
Atlas wysp niezwykłych Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński
Geoinformacja – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński
Georóżnorodność: metodologia i metodyka Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

 

Cyfrowe mapy tematyczne (hydrograficzna, sozologiczna, geomorfologiczna) [w dwóch wariantach: a) wykład albo b) wykład i ćwiczenia {niezbędna sala komputerowa}] Dr hab. Renata Graf, Prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński

 

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej:

 

Wysokogórski typ krążenia wody Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Specyfika gleb górskich Dr hab. Marek Drewnik
Współczesne metody pozyskiwania danych geograficznych, czyli jak nie utonąć w powodzi danych Dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Zmiany klimatu w profilu wysokościowym Karpat Zachodnich Dr hab. Anita Bokwa / prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Sezonowość zjawisk w środowisku przyrodniczym – pory roku w teorii i rzeczywistości Dr hab. Krystyna Piotrowska
Obszary wrażliwe na zmiany środowiska przyrodniczego na przykładzie strefy suchej Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Struktura i dynamika krajobrazu Sørkapplandu (Spitsbergen) – porównanie wybrzeży wschodniego i zachodniego Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
Globalne łańcuchy produkcyjne w spółczesne miejsce Polski Prof. dr hab. Bolesław Domański
Skip to content