Regulamin KNG

 § 1

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą Prezydium PAN w 1952 roku i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki geograficzne.

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi geografii reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań komitetu (zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) należy:

  1. Dyskusja istotnych problemów geografii oraz organizowanie w tym celu debat i konferencji naukowych;
  2. Przeprowadzanie ocen stanu, rozwoju i potrzeb geografii;
  3. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych w zakresie geografii;
  4. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju naukowego osób rozpoczynających karierę naukową;
  5. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz delegowanie osób do organizacji finansujących naukę;
  6. Dbałość o wkład geografii w rozwój nauki na świecie, w tym współpracy międzynarodowej;
  7. Współpraca z innymi komitetami naukowymi (m.in. organizacja wspólnych konferencji)
  8. Ocena wydawnictw naukowych w zakresie geografii;
  9. Patronat nad konferencjami i seminariami;
  10. Opiniowanie kandydatów – geografów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

§ 4

  1. Tryb wyboru członków Komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (stanowiący załącznik do Uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26.V 2011 r.).
  2. W skład Komitetu wchodzi 30 członków wyłonionych w wyniku wyboru przez środowisko naukowe geografów oraz członkowie rzeczywiści i członkowie korespondenci Polskiej Akademii Nauk.
  3. Komitet może powołać do swojego składu, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego (nie więcej niż 10 osób).
  4. Powołanie składu osobowego Komitetu i jego organów następuje na okres czteroletniej kadencji. Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komitetu nie został powołany, Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.
  5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się głosowanie elektroniczne.

§ 5

 Organami Komitetu są: Przewodniczący oraz Prezydium.

  1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz naukowy i członkowie (sprawujący funkcje przewodniczących Komisji oraz Zespołów).
  2. W skład Prezydium mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
  3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana Wydziału III PAN.
  4. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział III lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.
  5. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu. Przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

§ 6

  1. Do wykonania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone w Komitecie, w miarę potrzeby i na podstawie Uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje lub zespoły. Uchwała w sprawie powołania w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji dziekana Wydziału III PAN.
  2. Składy osobowe komisji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. W skład komisji i zespołów mogą wchodzić wyłącznie członkowie Komitetu. Do zespołu, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu oraz przedstawiciele młodych naukowców. Przewodniczącego komisji i zespołów powołuje dziekan Wydziału III PAN. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza (o ile ich powołanie jest uzasadnione) oraz członków komisji lub zespołu powołuje, z upoważnienia dziekana Wydziału III PAN, przewodniczący Komitetu.
  3. W Komitecie działa Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU) i współpracy Międzynarodowej.
  4. Komisjom przysługują uprawnienia wynikające z działalności statutowej Komitetu.
  5. Zespoły powoływane są na czas określony do wykonania bieżących zadań Komitetu.
  6. Przewodniczących komisji i zespołów przedstawia Prezydium Komitetu do zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne.
  7. Przewodniczącymi i członkami komisji oraz zespołów mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć tylko w dwóch Komisjach lub Zespołach. Członków komisji i zespołów zatwierdza Prezydium Komitetu.

§ 7

  1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  2. Dla ważności uchwał ciał kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecności członków PAN. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone spoza jego składu.
  3. Do zadań zebrania plenarnego należy uchwalanie regulaminu i ewentualnych zmian do niego, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji zadań Komitetu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu do zaopiniowania.

§ 8

  1. Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (IGU).
  2. Tryb powoływania jego członków i przewodniczącego określa regulamin stanowiący zał.1 do Uchwały nr 45/2011 Prezydium PAN z dnia 25.X.2011 roku
Skip to content