Zakres i cele działania

 • Przedstawianie stanowiska polskich geografów w podstawowych problemach dotyczących geografii w zakresie badań naukowych, związków z gospodarką i innych;
 • Realizacja statutowego obowiązku reprezentacji społeczności geografów w Komisjach, Komitetach, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i innych;
 • Ocena stanu rozwoju organizacyjnego, naukowego, personalnego geografów i czasopism naukowych z zakresu geografii;
 • Wypracowanie stanowiska w zakresie miejsca geografii w systemie nauki;
 • Opracowanie listy priorytetów badawczych polskiej geografii;
 • Inicjowanie interdyscyplinarnych problemów badawczych oraz syntez naukowych;
 • Podniesienie rangi polskiej geografii, poprzez szersze upowszechnianie wyników badań naukowych i możliwości ich wykorzystania;
 • Ocena stanu i miejsca geografii w systemie nauczania podstawowego, średniego i wyższego;
 • Organizacja seminariów problemowych, warsztatów geograficznych krajowych i zagranicznych oraz bilateralnych konferencji (m.in. polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej i innych);
 • Organizacja Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie w 2014 roku;
 • Organizacja (co 2 lata) konferencji „Forum Geografów Polskich”. Kontynuacja wydawnictwa Forum Geografów Polskich;
 • Starania o afiliację Komitetu Nauk Geograficznych PAN przy ogólnopolskim czasopiśmie geograficznym;
 • Współpraca z kierownikami jednostek geograficznych, komitetami naukowymi PAN i towarzystwami naukowymi;
 • Inicjowanie organizacji konsorcjów geograficznych (także o charakterze interdyscyplinarnym);
 • Inicjowanie wykładów na zaproszenie, staży naukowych dla młodych pracowników naukowych;
 • Powołanie Komisji i Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN w celu działalności programowej Komitetu.
Skip to content