Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk został powołany w roku 1952, działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, a zakres jego działania dotyczy całości geografii w tym geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej i geoinformacji. Komitet Nauk Geograficznych PAN jest reprezentantem społeczności geografów polskich w ośrodkach akademickich i instytutach naukowo-badawczych. Komitet Nauk Geograficznych PAN afiliowany jest i współdziała z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG/IGU), która jest najważniejszym w skali globalnej forum organizacyjnym i naukowym geografów. Polscy geografowie uczestniczą w pracach komisji problemowych MUG.


Stanowisko Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych w sprawie projektowanego rozporządzenia przewidującego nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202), które zostało wydane na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).


Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie likwidacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie


Drodzy Ukraińscy Przyjaciele,

W imieniu społeczności geografów polskich, reprezentowanej przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec agresji militarnej Rosji na Ukrainę. W obliczu wydarzeń, których doświadcza naród ukraiński, środowisko akademickie polskich geografów, pamiętając o wspólnych wartościach humanizmu, tolerancji, wolności i poszanowania praw człowieka, deklaruje wsparcie dla wspólnoty akademickiej Ukrainy, w tym w sposób szczególny ukraińskich geografów.

Możecie liczyć na naszą pomoc – zarówno materialną, jak i organizacyjną.

Z wyrazami solidarności,

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich


Uchwała Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie poparcia inicjatywy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zmierzającej do zawieszenia praw członkowskich Rosji w Międzynarodowej Unii Geograficznej

Declaration by the International Geographical Union on the Ukraine crisis

 

Skip to content