Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.

ws. przyjęcia wspólnego stanowiska nt. edukacji geograficznej

W związku z toczącą się dyskusją na temat kształtu systemu edukacji szkolnej, w tym pozycji geografii, Komitet Nauk Geograficznych PAN popiera przyjęcie wspólnego stanowiska przez instytucje geograficzne w Polsce, tj. KNG PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne i Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

 

Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.          
ws. starań o uchwalenie przez Sejm RP roku 2018 „Rokiem Polskiej Geografii”

W roku 2018 planowane są obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, która to okazja sprzyja integracji całego środowiska geografów polskich, jak też stwarza możliwości podnoszenia świadomości społecznej na temat geografii i jej roli w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Dlatego też, w nawiązaniu do uchwały KNG PAN z 2015 r. dotyczącej ustanowienia „Roku Polskiej Geografii”, Komitet wspiera i podejmuje wspólne środowiskowe działania na rzecz uchwalenia także przez Sejm RP roku 2018 „Rokiem Polskiej Geografii”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

 

Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN   z dnia 20 maja 2016 r.
ws. afiliacji dla czasopisma naukowego „Przegląd Geograficzny”

Komitet Nauk Geograficznych PAN wyraża wolę afiliacji wydawniczej dla Przeglądu Geograficznego, uznanego i jednego z najstarszych naukowych czasopism ogólnogeograficznych w Polsce.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

 

Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych z dnia 9.12.2016 r.

ws. konieczności odrębnego traktowania dyscypliny geografia w wyborach na członków krajowych PAN.

Geografia będąca w systemie klasyfikacji nauk dyscypliną należącą do nauk o Ziemi, różni się zasadniczo od pozostałych (geologii, geofizyki i oceanografii), zarówno swoją dwuobszarowością (obszar badań społeczno-gospodarczych oraz fizycznogeograficznych), jak też specyficznym regionalnym poznaniem świata. Trudno jest zatem bezpośrednio odnosić dorobek naukowy geografów i przedstawicieli wspomnianych dyscyplin. Efektem tego jest brak wyboru geografa przez 18 lat w poczet członków krajowych PAN (ostatni wybór miał miejsce w roku 1998 i dotyczył prof. Adama Kotarby na członka-koresponsenta), co niesie dla naszego środowiska określone negatywne konsekwencje. Wyraźnie zmniejszeniu uległ udział geografów w korporacji uczonych: z 8 do zaledwie 4 przedstawicieli. Ze względu na długi okres, który minął od wyborów (około 20-30 lat), nasi reprezentanci utracili już z uwagi na swój wiek bierne prawa wyborcze, dlatego nie mogą być wybierani do żadnych statutowych ciał Akademii. W aktualnej sytuacji kadrowej, geografia już zatem nie zaistnieje w kluczowych strukturach PAN. Pozostałe dyscypliny poprzez odmładzanie swoich członków nie tylko wzmacniają liczbowo swój potencjał, ale również wprowadzają swoich członków na strategiczne stanowiska PAN.

Należy jednoznacznie podkreślić, że wszyscy nasi zgłaszani w ostatnim 20-leciu, a niewybrani przedstawiciele, tj. profesorowie: Andrzej Kostrzewski, Andrzej Ciołkosz, Bolesław Domański, Tadeusz Stryjakiewicz oraz Marek Degórski są wybitnymi przedstawicielami naszej dyscypliny naukowej i w opinii Komitetu Nauk Geograficznych PAN jednoznacznie zasługiwali na wyróżnienie ich członkostwem Polskiej Akademii Nauk.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie