UCHWAŁY I STANOWISKA

Uchwała Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie poparcia inicjatywy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zmierzającej do zawieszenia praw członkowskich Rosji w Międzynarodowej Unii Geograficznej

Declaration by the International Geographical Union on the Ukraine crisis

Uchwały podjęte na posiedzeniach plenarnych KNG PAN w latach 2016-2019
  • Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r. ws. przyjęcia wspólnego stanowiska nt. edukacji geograficznej
   W związku z toczącą się dyskusją na temat kształtu systemu edukacji szkolnej, w tym pozycji geografii, Komitet Nauk Geograficznych PAN popiera przyjęcie wspólnego stanowiska przez instytucje geograficzne w Polsce, tj. KNG PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne i Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych.
   Uchwała została przyjęta jednogłośnie


  • Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.  ws. starań o uchwalenie przez Sejm RP roku 2018 „Rokiem Polskiej Geografii”
   W roku 2018 planowane są obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, która to okazja sprzyja integracji całego środowiska geografów polskich, jak też stwarza możliwości podnoszenia świadomości społecznej na temat geografii i jej roli w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Dlatego też, w nawiązaniu do uchwały KNG PAN z 2015 r. dotyczącej ustanowienia „Roku Polskiej Geografii”, Komitet wspiera i podejmuje wspólne środowiskowe działania na rzecz uchwalenia także przez Sejm RP roku 2018 „Rokiem Polskiej Geografii”.
   Uchwała została przyjęta jednogłośnie


  • Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN  ws. afiliacji dla czasopisma naukowego „Przegląd Geograficzny”
   Komitet Nauk Geograficznych PAN wyraża wolę afiliacji wydawniczej dla Przeglądu Geograficznego, uznanego i jednego z najstarszych naukowych czasopism ogólnogeograficznych w Polsce.
   Uchwała została przyjęta jednogłośnie
Uchwały podjęte na posiedzeniach plenarnych KNG PAN w latach 2007-2015
  • W dniu 24 czerwca 2008 roku po przedyskutowaniu propozycji prof. dr hab. Osmana Achmatowicza dotyczących zmian w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, w Centralnej Komisji (w  której nadawane są  stopnie i tytuł naukowy), po przyjęciu stanowiska Rad Naukowych w ośrodkach geograficznych, przyjęli następującą uchwałę:Środowisko geografów wyraża głębokie zaniepokojenie faktem umieszczenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w ramach odrębnych dziedzin. Propozycja ta stanowić może zagrożenie dla jedności geografii i spowodować w konsekwencji rozpad naszej dyscypliny. Rozwiązaniem najbardziej właściwym byłoby usytuowanie całej geografii w ramach dziedziny „Nauki o Ziemi”, względnie „Nauki o Ziemi i Środowisku.

  • W dniu 18 maja 2009 roku prof. dr hab. M. Degórski – przewodniczący Zespołu do Spraw Współpracy Krajowej i Międzynarodowej zaproponował podjęcie uchwały Komitetu Narodowego i Komitetu Nauk Geograficznych w sprawie organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce w roku 2014:
   1. Miejscem konferencji jest Kraków
   2. Miesiącem konferencji jest sierpień 2014 roku
   3. Organizacją Konferencji zajmuje się Konsorcjum, w skład którego wchodzą jednostki naukowe i uczelnie wyższe: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Śląski oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne
   4. Do końca 2009 roku konsorcjum może być rozszerzone o dowolną liczbę jednostek naukowych i uczelni wyższych, które wpłacą jednorazowo kwotę 18 tys., stanowiącą ekwiwalent kosztów poniesiony dotychczas przez każdego z członków konsorcjum
   5. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się od roku 2009 do wpłacania corocznej składki w wysokości 5 tys. PLN, która będzie stanowiła fundusz przeznaczony na bieżącą działalność konsorcjum.
   6. Bezpośrednią kontrolę nad funduszem będzie sprawowała grupa przedstawicieli członków Konsorcjum.
   7. Obsługą finansową Konsorcjum zajmie się Polskie Towarzystwo Geograficzne
   8. Wszystkie decyzje dotyczące działalności Konsorcjum podejmowane będą zwykła większością głosów jego członków, każda instytucja – jeden głos.
   9. Do końca 2009 roku powołany zostanie Komitet Organizacyjny Konferencji, a osoby desygnowane otrzymają imienne nominacje Komitetu.
   10. W roku 2010 zostanie powołany przez KNG komitet honorowy Konferencji oraz komitet wykonawczy.

  • W dniu 26 maja 2011 roku podjęto uchwałę dotyczącą przyznawania dyplomu im. Eugeniusza Romera za najlepsza rozprawę doktorską; będą to dwie nagrody rocznie – jedna z zakresu geografii fizycznej.  druga – z geografii społeczno – ekonomicznej.


  • W dniu 13 kwietnia 2012 roku prof. dr hab. A. Suliborski przedstawił uchwałę do Ministerstwa Edukacji Narodowej:Uchwała w sprawie redukowania liczby godzin nauczania geografii w szkołach i rozmywania treści geograficznych w innych przedmiotach (historii, WOP, biologii, fizyce, chemii i innych). Geografia zawsze była zaliczana do przedmiotów ogólnokształcących a treści jej nauczania, poza wiedzą społecznie użyteczną – utylitarną, odgrywają ogromną rolę w wychowaniu patriotycznym społeczeństwa i kształtowania jego świadomości narodowej i terytorialnej.

  • W dniu  23 listopada 2012 roku podjęto uchwałę o wprowadzeniu ogólnopolskiego Dnia Geografa, przekazując tę sprawę do realizacji Prezydium KNG PAN. Na posiedzeniu Prezydium KNG PAN w dniu 15 lutego 2013 r. przedstawiono propozycję organizacji obchodów ogólnopolskiego Dnia Geografa na dzień 23 kwietnia każdego roku. Jednocześnie w przypadku jeśli 23 kwietnia przypadnie na dni wolne od pracy, KNG PAN zaproponuje jesienią roku poprzedniego datę obchodów.

  • W dniu 21 czerwca 2013 roku przyjęto uchwałę w sprawie miejsca geografii w systemie nauki:Zebranie plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN  akceptuje przedstawioną koncepcję działań zmierzającą do nadania dyscyplinie geografia charakteru dwuobszarowego (obszar nauk przyrodniczych; dziedzina nauk o Ziemi oraz obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych) oraz zobowiązuje Prezydium KNG PAN do realizacji przyjętej koncepcji zmian miejsca geografii w strukturze nauki w Polsce.

  • W dniu 21 czerwca 2013 r. Zebranie Plenarne Komitetu Nauk geograficznych PAN przyjęło uchwałę w sprawie przyznawania Medalu Wincentego Pola z przeznaczeniem dla kandydatów wielce zasłużonych dla polskiej i światowej geografii. . Medal ten :
   1. Może być przyznany osobie za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii wśród geografów oraz w społeczeństwie.
   2. Medal nadaje Prezes Polskiej Akademii Nauk  na wniosek Prezydium KNG na podstawie zgłoszeń dziekanów lub dyrektorów ośrodków geograficznych.
   3. Wniosek o przyznanie Medalu Wincentego Pola powinien być złożony na piśmie i zawierać: dane personalne kandydata, charakterystykę dorobku naukowego w dziedzinie geografii, a także (lub) charakterystykę działalności na rzecz popularyzowania i wdrażania osiągnięć geografii w różnych dziedzinach życia.
   4. Wniosek o przyznanie Medalu powinien być rozpatrzony przez Komitet Nauk Geograficznych na swym najbliższym plenarnym posiedzeniu od momentu jego złożenia, przyjęty przez tajne głosowanie większością głosów obecnych członków KNG na posiedzeniu, a nadanie Medalu wraz z odpowiednim dyplomem powinno nastąpić na najbliższym Forum Geografów Polskich.
   5. Uchwała Zebrania Plenarnego przekazana zostanie do zatwierdzenia przez Prezesa PAN

  • W dniu 13 grudnia 2013 roku przyjęto dwie uchwały dotyczące (1) parametryzacji jednostek naukowych oraz (2) ustanowienia i regulaminu medalu Wincentego Pola:

   1. Parametryzacja 2013 stanowi znaczący postęp w stosunku do 2005 oraz 2010 roku. Szczególnie trafny okazał się podział GWO na podgrupy (oddzielenia uczelni od jednostek naukowych PAN) oraz wprowadzenie limitu punktów za wdrożenia
   2. Zasady kolejnej kategoryzacji koniecznie trzeba ogłosić na początku okresu oceny, a nie na końcu (liczba No)
   3. Nieznane i tajemnicze są zasady definiowania tzw. „jednostek referencyjnych”
   4. Warto rozważyć ocenę efektywności ekonomicznej ocenianych jednostek. W tym celu trzeba policzyć ile kosztuje „jeden punkt filadelfijski” uzyskany w danej jednostce
   5. Należałoby poinformować środowisko naukowe o zasadach „eksperckiego” przydzielenia kategorii A+

  • W dniu 13 czerwca 2014 roku przyjęto uchwałę dotyczącą adresu do geografów serbskich: Komitet Nauk Geograficznych PAN przekazuje serdeczne pozdrowienia geografom serbskim, solidaryzując się w okresie zmagań ze skutkami powodzi. Pamiętając naszą wieloletnią, bardzo dobrą współpracę z geografami serbskimi, wyrażamy wolę jej kontynuacji na zasadzie bilateralnych kontaktów naukowych.


  • W dniu 30 listopada 2015 r. na Posiedzeniu Plenarnym jednogłośnie przyjęto uchwałę następującej treści: W związku z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz dla upowszechnienia wiedzy geograficznej w Polsce, uznajemy rok 2018 „Rokiem polskiej geografii”.

Skip to content